X Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 25 czerwca 2015 roku

 

Porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 7. Interpelacje i zapytania radnych;

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok (1) i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2014 rok (2) po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2014 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 r.

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2014 rok.

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej

9. Podjecie uchwał w sprawie:

(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015 rok;

(4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015-2024;

(5) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;

(6) zbycia nieruchomości;

(7) przekazania nieruchomości;

(8) przejęcia zadań z zakresu Gminy Zielonka;

(9) utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania;

(10) zaopiniowania projektu aglomeracji Wołomin

(11) pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina dotyczacych zbycia nieruchomości


10. Informacje Przewodniczącego Rady

11. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty