XIV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 17 grudnia 2015 roku

 

Porządek obrad:

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2015 roku.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5 Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. (1) Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024.

9. Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2016 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016 rok;

- odczytanie opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2016 rok;

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

- (2) podjecie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2016 rok ( projekt uchwały budżetowej został dostarczony radnym w terminie ustawowym, treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).


10. Podjecie uchwał w sprawie:

(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015 r.;

(4) zmiany WPF na lata 2015-2024;

(5) wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych na rzecz PWiK Sp. z o.o w Wołominie;

(6) ustalenia wykazu środków inwestycyjnych i bieżących, (…) które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015;

(7)współdziałania z Gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2016r;

(8) przejęcia zadania miasta Zielonka z zakresu kultury fizycznej;

(9) ustanowienia roku 2016, Rokiem Przyjaźni polsko - Węgierskiej;

(10) zmiany uchwały dot. przystąpienia do "Lokalnej grupy Działania Równiny Wołomińskiej";

(11) zmiany uchwały dot opłaty targowej;

(12) pozyskiwania dodatkowych śródeł finansowania budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.


11. Informacje Przewodniczącego Rady.

12. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty