XVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 22 lutego 2016 roku

 

Porządek obrad:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie

(1) w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10.02.2016r.,

(2) w sprawie skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa do Prokuratury Rejonowej projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw,

(3) w sprawie przeprowadzenia czynności operacyjno-kontrolnych projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

(4) w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie,

(5) w sprawie przeprowadzenia kontroli projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw przez Urząd Zamówień Publicznych.


4.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Leszek Czarzasty