XX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 16 marca 2016 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z : 28 stycznia 2016r; 22 lutego 2016r;

26 lutego 2016r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5 Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016r.;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024;

(3) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Wołomin;

(4) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym;

(5) sprzedaży nieruchomości;

(6) przekazania nieruchomości;

(7)uchwalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Wołomin;

(8) przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin”

(9) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;


9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Sprawy bieżące.


 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Leszek Czarzasty