XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 30 czerwca 2016 roku

Porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2016 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 7. Po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2015 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 r.

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2015 r.;

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2015 rok;

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;

podjęcie uchwał w sprawie:

(1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2015 rok ;

(2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 rok

(3) absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2015 rok


8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016 rok;

(5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024;

(6) stanowiska dot. braku postępu prac przy budowie wiaduktu w drodze 634 nad linią kolejową w Zielonce;

(7) zmiana uchwały dot. Zespołu Interdyscyplinarnego;

(8) zmiany składu Rady Społecznej MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie;

(9) zmiany składu Rady Społecznej MSP ZOZ Nr 2 w Wołominie;

(10) zmiany składu Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Wołominie;

(11) nadania nazwy rondu w Zagościńcu – „Rondo im. księdza Sylwestra Zycha”;

(12) wzniesienia Pomnika ks. Prałata płk. Jana Sikory

(13) nadania nazwy rondu w Wołominie – „Rondo Rewolucji Węgierskiej 1956 roku”

(14) nadanie nazwy rondu w Wołominie – „Rondo im. rotmistrza Witolda Pileckiego”

(15) podjecia działań zmierzajacych do wprowadzenia programu "Wołomińska Karta Seniora"

(16) zgody na nabycie nieruchomości;

(17) zgody na nabycie nieruchomości;

(18) zgody na nabycie nieruchomości;

(19) zgody na nabycie nieruchomości;

(20) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

(21) pozytywnego zaopiniowania działan Burmistrza Wołomina zmierzajacych do poddzierżawy na czas oznaczony do 29 kwietnia 2020 roku gruntu oddanego w dzierżawę PK. sp.z o.o. w Wołominie;

(22) zmiany uchwały nr XXII-70/2016 dot zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(23) zmiany uchwały nr XVII-8/2016 dot zbycia nieruchomości;

(24) zmiany uchwały nr XX-48/2016 dot przekazania nieruchomości;

(25) zgody na nabycie nieruchomości i rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego;

(26) ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.;

(27) ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

(28) ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o.

(29) ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;

(30) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Wołomin;

(31) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;

(32) uznania się Rady Miejskiej w Wołominie za niwłaściwą do rozpatrzenia skarg i przekazania jej do rozpatrzenia zgodnie z właściwościąi;


9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Sprawy bieżące.

11. Informacje Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty