XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 27 października 2016 roku

 

Porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach: 22.09.2016r i 17.10.2016r

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu;

(2) utworzenia Dziennego Domu „Senior -WIGOR” w Wołominie;

(3) odpłatności za świadczenia realizowane w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Wołominie;

(4) współdziałania z gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2017r:

(5) przejęcia zadania publicznego od Miasta Zielonka z zakresu kultury fizycznej;

(6) zmiany uchwały dot. ZEASiP w Wołominie

(7) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania;

(8) podjęcia prac nad zmianą granic Parku Kulturowego „Ossów wrota Bitwy warszawskiej 1920 roku”;

(9) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(11) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(12) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(13) zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.;

(14) zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina dot. nabycia lokali;

(15) nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Wołominie;

(16) przyjęcia dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa parku przy Muzeum Z.i W. Nałkowskich”;

(17) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016-2021;

(18) dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych

(19) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016 rok;

(20) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024;

(21) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;

(22) zmiany uchwały dot wysokości stawek podatku od nieruchomości;

(23) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

(24) wyboru metody ustalania opłaty i określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

(25) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

(26) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty