1. Ustanawia się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego Gminy Wołomin.Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

  2.  Ustanawia się wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego Gminy Wołomin.Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.