XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 26 stycznia 2017 roku 

 

 

 Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15.12.2016r.i 28.12.2016 r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.


8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 r.;

(2) ustanowienia roku 2017, Rokiem Przyjaźni Polsko – Francuskiej;

(3) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2025;

(4) Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2017;

(5) Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin na lata 2016 -2032;

(6) Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin;

(7) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(8) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(9) zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;

(10) zmiany uchwały dot. zbycia nieruchomości;

(11) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(12) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola;

(13) kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wołomin;

(14) kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych;

(15) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu;

(16) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2017 rok;

(17) zamiany nieruchomości9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżącePrzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty