Zgodnie z art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-3ae, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1. podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3,

  2. statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust 2.


W związku z powyższym podstawowa kwota dotacji udzielana przez Gminę Wołomin w 2017 r. wynosi dla:

  1. przedszkoli - 634,42 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery złote 42/100),

  2. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - 410,03 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych 03/100).


Statystyczna liczba wychowanków i uczniów, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w przedszkolach i szkołach, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Wołomin, wynosi odpowiednio 1 068 i 186.