Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1289 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.)


Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;

 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska
  i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

 • do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

 • oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

 • aktualna umowa na zrzut ścieków ze stacją zlewną.

Opłata:

 • 107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,

 • 10,00 zł - opłata za uchylenie decyzji

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

 • W ciągu miesiąca.

 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Dodatkowe informacje:


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dokument końcowy:

Decyzja

Załączniki:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej