Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 130 poz. 880),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

 • adres nieruchomości, na której prowadzona jest eksploatacja instalacji(nr działki, obręb),

 • czas funkcjonowania instalacji,

 • wielkość i rodzaj emisji,

 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (podać rodzaj elementów, z których składa się oczyszczalnia, typ oczyszczalni, przepustowość, opis zasady jej działania, określenie stopnia redukcji BZT5 ścieków dopływających oraz zawiesin ogólnych),

 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opłata:

120 zł

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

30 dni

Dodatkowe informacje:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania
z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez Burmistrza sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokument końcowy:

Decyzja w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Burmistrza

Załączniki:

 • Wniosek

 • Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków

 • Certyfikat urządzeń oczyszczalni ścieków