Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXII-5/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Wołomin na lata 2016 - 2032.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, z której usuwane jest pokrycie dachowe zawierające azbest,

 • termin wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest

 • ilość metrów odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

Do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku

Dodatkowe informacje:

 • Dofinansowanie będzie udzielane właścicielom nieruchomości z Budżetu Gminy Wołomin oraz środków pozyskanych na ten cel z innych źródeł,

 • Dofinansowanie obejmuje koszty unieszkodliwienia odpadów azbestowych, w tym załadunek, transport na składowisko i utylizację,

 • Dofinansowanie będzie udzielane do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku,

 • Wnioski, które zakwalifikowane zostały do dofinansowania, a nie mogą zostać zrealizowane w danym roku ze względu na wyczerpanie środków finansowych, będą realizowane w roku następnym pod warunkiem posiadania przez Urząd środków finansowych na ten cel,

 • Dofinansowanie będzie udzielane tylko właścicielom nieruchomości, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Wołominie informację o posiadaniu wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 ze zm.)

 • Właściciel nieruchomości, na terenie której znajdują się wyroby zawierające azbest stanowiące pokrycie dachowe ubiegając się o dofinansowanie jest zobowiązany:
  - dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe do właściwego organu administracji architektoniczno-budowalnej co wynika z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (j.t. Dz. U. 2004 r. poz. 649 ze zm.).
  - złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w Urzędzie Miejskim w Wołominie

 • O kolejności udzielania dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku