Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 303, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr VIII-63/2019
z dnia 30 maja 2019 r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

 • Załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji jest oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do obiektu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie oraz:

  a) w przypadku obiektu będącego przedmiotem współwłasności lub współposiadania - pisemną zgodę wszystkich pozostałych uprawnionych lub pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie wszystkich pozostałych uprawnionych na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem;

  b) w przypadku wnioskodawcy posiadającego tytuł prawny do obiektu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie inny niż prawo własności - pisemną zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia;

  c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/działalności rolniczej - oświadczenie wnioskodawcy o jej prowadzeniu;

  d) przedstawienia przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem odpowiednio:

  - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  - informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

Opłata:

brak

  Miejsce składania:

  Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

  Termin realizacji:

  • Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji od 02.01 do 31.05 każdego roku kalendarzowego bądź do wyczerpania środków (w 2019 roku do dnia 15 lipca)

  • Wniosek o wypłatę dotacji składa się po zawarciu umowy i zrealizowaniu przedsięwzięcia jednak nie później niż do 30 września każdego roku budżetowego ( w roku 2019 do dnia 15 paździenika)

  Dodatkowe informacje:

  • Dotacja przeznaczona jest na zakup i wymianę ekologicznych źródeł ciepła - takich jak:

  a) pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - gruntowe i powietrzne;

  b) kotły gazowe kondensacyjne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

  c) kotły elektryczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

  • Wysokość dotacji ustala się na 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 5000 zł

  • Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzieleniu dotacji

  • Dotacja udzielana jest na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji

  • Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosków złożonych:

   1) w terminie od 02.01 do 31.05 każdego roku kalendarzowego ;

   2) do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy Wołomin w danym roku budżetowym;

   3) z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie i ich stosownego zaewidencjonowania.

  • Wnioski złożone w terminie, w oparciu o które nie została udzielona dotacja w danym roku budżetowym, nie będą podlegać rozpoznaniu w kolejnych latach budżetowych.

  Tryb odwoławczy:

  brak

  Dokument końcowy:

  umowa dotacji i wniosek o roliczenie dotacji

  Załączniki:

  • Załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji jest oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do obiektu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie oraz:

   a) w przypadku obiektu będącego przedmiotem współwłasności lub współposiadania - pisemną zgodę wszystkich pozostałych uprawnionych lub pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie wszystkich pozostałych uprawnionych na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem;

   b) w przypadku wnioskodawcy posiadającego tytuł prawny do obiektu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie inny niż prawo własności - pisemną zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia;

   c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/działalności rolniczej - oświadczenie wnioskodawcy o jej prowadzeniu;

   d) przedstawienia przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem odpowiednio:

   - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

   - informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).