Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 20

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy
  w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310)

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz.704 z póź. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

 • Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów – druk ZUS lub KRUS

Opłata:

Brak

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

Zgodnie z przepisami KPA 7 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje:

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się :

 • Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka

 • Przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia, w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa  i rozpoczęcia jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem

 • Przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:

 • od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r.  0,2 ha

 • od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r.  0,5 ha

 • od 1.07.1989 r.  1,0 ha

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 7 dni od dnia dostarczenia .

Dokument końcowy:

Zaświadczenie bądź postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia.

Załączniki:

 • Wniosek

 • Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów