Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 306, tel. 22 763 30 47

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 9.00-19.00 Piątek 8.00-14.00
Wtorek,Środa, Czwartek 8.00-16.00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada;

 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłata:

 • 50,00 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie

 • 25,00 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności,

 • 17,00 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian lub wykreśleniu danych zawartych w rejestrze oraz za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze działalności regulowanej

 • 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Miejsce składania:

Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)

Termin realizacji:

 • Do 7 dni ( nie wlicza się terminów określonych w art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

 • Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

Dodatkowe informacje:

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiajacej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dokument końcowy:

Zaświadczenie potwierdzające wpis

Decyzja w przypadku odmowy

Załączniki:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej