Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31.01.2018r

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) udzielenia dotacji;

(2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2018;

(3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(4) zmiany nazwy Dziennego Domu „Senior -Wigor”;

(5) trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin;

(6) wymagań dla przedsiębiorców obiegających się o uzyskanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych ….;

(7) zmiany uchwały nr X-79/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości;

(8) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego - ul. Kościelna 1;

(9) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego - ul. Warszawska 8;

(10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – ul. Waryńskiego;

(11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – ul. Sienkiewicza

(12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – ul. Tęczowa;

(13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – ul. Fieldorfa;

(14) przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina”;

(15) sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin;

(16) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina;

(17) Nadanie nazwy rondu : "Rondo 100-lecia odzyskania Niepodległości"


9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.

                                                         Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wołominie

                                                                          /-/  Leszek Czarzasty