Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2016

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b i c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz 1289 ze zm.), Burmistrz Wołomina, informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,11%

  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodamiinnych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2,08%

Odbiorem odpadów z terenu gminy Wołomin zajmuje się się firma Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. zo.o. z siedzibą ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin.

Jednocześnie informuję, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebranych z terenu Gminy Wołomin zostały zagospodarowane w instalacjach:


Nazwa instalacji

Rodzaj odpadu

Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - MBP BYŚ

Wojciech Byśkiniewicz ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa

zmieszane odpady komunalne

Amest Otwock Sp. z o. o. Składowisko odpadów Otwock - Świerk gm. Otwock

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie

Sp. z o.o. Kompostownia odpadów Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin

odpady zielone