LI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 19 kwietnia 2018 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

5. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(3) podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania,….;

(4) Strategii rozwoju edukacji w Gminie Wołomin na lata 2018-2025;

(5) tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

(6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.;

(7) wyrażenie zgodny na nabycie nieruchomości ( chodnik – droga 634);

(8) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wołomin porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawą;

(9) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;


8. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty