LVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbędzie się dnia 5 września 2018 roku

 

Porządek obrad :

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z: 28.06.2018r.; 12.07.2018r.; 26.07.2018r. 30.08.2018r. ;

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych;

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(3) utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania;

(4) korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin;

(5) rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

(6) nadania Statutu Wołomińskiej Radzie Seniorów oraz zmiany uchwały w spr. powołania Wołomińskiej Rady Seniorów;

(7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Wołomin;

(8) zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ZEC w Wołominie;

(9) zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja;

(10) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(11) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(12) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(13) zmiany uchwały dot. przekazania nieruchomości;

(14) nadania nazwy ulicy – Mroźna;

(15) powołania komisji inwentaryzacyjnej;

(16) zgody na najem lokalu użytkowego;

(17) woli przystąpienia do współdziałania z Gminą Klembów;

(18) przyjęcia do realizacji projektu pt.”rodzina ostoją-program wsparcia dla Wołomińskich rodzin”;

(19) zmiany uchwały dot przystąpienia do sporządzenia mpzp. Rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z terenem części osiedla „Perkowizna” we wsi Zagościniec;

(20) zmiany uchwały dot przystąpienia do sporządzenia mpzp. Obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami: Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych;

(21) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wołomin;

(22) usytuowania na terenie Gminy Wołomin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

(23) upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie;

(24) wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działajacych w systemie oswiaty;

(25) nadania nazwy skwerowi.

9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty