Data posiedzenia:
2020-10-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór sekretarza obrad;
3. Ustalenie porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2020 r;.
5. Informacja Komisji Rady o pracy między sesjami;
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie;

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
(1) zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2020 rok; 
(2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035;
(3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
(4) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin;
(5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin;
(6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską;
(7) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec;
(8) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo- produkcyjnego we wsi Stare Grabie;
(9) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(10) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(11) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(12) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(13) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(14) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
(15) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
(16) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
(17) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
(18) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
(19) wyrażenia zbycia nieruchomości;
(20) przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok;
(21) ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem pełnionych funkcji w organach Rady Miejskiej w Wołominie;
(22) odwołania wyborów do oragnaów Sołectwa Mostówka w Gminie Wołomin.

8. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami;
9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;
11. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań dostępne są na stronie internetowej: http://wolomin.esesja.pl/posiedzenie/f72844ac-5f87-4