Numer sprawy:
WU.6720.1.2020

Data założenia:
2020-12-03

Temat:
Obwieszczenie Burmistrza Wolomina o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: