Numer sprawy:
WU.6720.1.2020

Data założenia:
2021-03-04

Temat:
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
O godzinie 14:06 zamieszczono poprawiony załącznik nr 1 (tekst zmiany Studium). Skorygowany został błąd rachunkowy w tekście.

W dniu 15.03.2021r. projekt został skorygowany w zakresie błędu technicznego - wczytanie granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.