Na podstawie umowy zawartej z gminą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych punktów PSZOK oraz aptek zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin odbiera Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin.

Uchwałą Nr XV-177/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 2019 poz. 14506) uchylającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Właściciele tych nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.