Data posiedzenia:
2022-05-24

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 kwietnia 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 kwietnia 2022 r.
5. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
2) zmian w WPF gminy Wołomin na lata 2018-2038;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wołomin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" z siedzibą w Tłuszczu w okresie programowania 2023-2027;
4) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSPZOZ Nr 1 w Wołominie;
5) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSPZOZ Nr 2 w Wołominie;
6) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w Gminie Wołomin;
8) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Polna);
9) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Fieldorfa);
10) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Sienkiewicza);
11) wyrażenia zgody na najem nieruchomości (Fieldorfa);
12) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
13) nabycia nieruchmości;
14) zmiany uchwały Nr XLVI-45/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r.
9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/