W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-83/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego