Miło Nam poinformować, że Gmina Wołomin zakwalifikowała się do udziału w projekcie edukacyjnym „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”, który realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Na realizację Gmina Wołomin otrzymała środki finansowe w wysokości 196.080,00 ( po 24.510,00 zł dla każdej ze szkół zakwalifikowanych do projektu).


Projekt realizowany będzie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w następujących szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach,

 2. Gimnazjum w Ossowie,

 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza,

 4. Gimnazjum w Czarnej,

 5. Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,

 6. Szkoła Podstawowa w Czarnej,

 7. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,

 8. Sportowe Gimnazjum Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.


Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, poprzez udział w dodatkowych zajęciach podzielonych na 3 bloki tematyczne:

 • zajęcia nauki języka obcego,

 • zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

 • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Rekrutacja do grup projektowych liczących do 25 osób, odbędzie się w terminie od 22 do 26 września 2014r. w wyżej wymienionych szkołach.


Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów uczniów i uczennic ww. szkół do zapoznania się z Regulaminem naboru do grup projektowych.


Osoby zainteresowane udziałem ich dziecka w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dziecka i dostarczenie go wraz z wymaganymi dokumentami do szkoły.


obrazek

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.