IV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 29 stycznia 2015 roku

Porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2014 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. (1) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015 -2024

 8. Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2015 rok

  - odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015 rok.

  - odczytanie opinii RIO w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy

  Wołomin i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2015 rok

  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

  - (2) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2015 r. (projekt uchwały budżetowej

  został dostarczony radnym w terminie ustawowym) - treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.


 1. Podjecie uchwał w sprawie:

  (3) Planu Pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2015 rok;

  (4) wyodrębnienia w budżecie Gminy Wołomin środków stanowiących fundusz sołecki;

  (5) zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do lat 5;

  (6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

  (7) ustanowienia roku 2015, Rokiem Samorządności Wołomina;

  (8) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  (9) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

  (10) programu działań ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2015;

  (11) powołania Rady Społecznej OPiTU – SP ZOZ w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12;

  (12) zmiany uchwały dot. udzielania stypendiów naukowych.


10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Informacje Przewodniczącego Rady

12. Sprawy bieżące.


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty