V Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 26 lutego 2015 roku

Porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. Podjecie uchwał w sprawie:

  (1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015r.;

  (2) zmiany uchwały dot. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  (3) kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli …....;

  (4) nabycia nieruchomości;

  (5) zmian w statucie jednostki pomocniczej Gminy Wołomin;

  (6) zarządzenia wyborów do organów Sołectw Gminy Wołomin;

  (7) zarządzenia wyborów do organów Osiedli Gminy Wołomin;

  (8) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie;

  (9) uchwalenia Statutu Gminy Wołomin;

  (10) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania na terenie Gminy Wołomin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

  (11) pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego.

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżące.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty