Data posiedzenia:
2020-12-17

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór sekretarza obrad;
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r. .
5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2021-2035 (1)
- Budżetu Gminy Wołomin na 2021 rok (2)
Po uprzednim:
- odczytaniu projektów uchwał (projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2021 oraz projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2021-2035 został dostarczony radnym w terminie ustawowym. Treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
- odczytaniu opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok;
- odczytaniu opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina projekcie uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2021-2035;
- przedstawieniu opinii Komisji Gospodarki i Finasów o przedłożonych przez Burmistrza Wołomina projektach uchwał w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2021-2035;
- dyskusji nad ww projektami uchwał;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2020 rok;
(4) zmiany WPF na lata 2020-2035;
(5) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wołomin;
(6) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Wołomin;
(7) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021;
(8) uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2020-2035”;
(9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nowa Wieś w Wołominie;
(10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy 1-ego Maja i ulicy Reja w Wołominie;
(11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Lipińskiej i Ulicy Oleńki w Wołominie;
(12) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(13) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

9. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami;
10. Interpelacje i zapytania radnych;
11. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;
12. Zamknięcie obrad.


Uwagi: