XV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 30 grudnia 2015 roku

 

Porządek obrad:

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie

(1) upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego powyżej 500 000 zł. w zakresie podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Wołomin;

(2) upoważnienia Burmistrza Wołomina do zawarcia porozumienia z Miejskim Zakładem Oczyszczania Spółka z o.o w Wołominie w zakresie zadań gminy obejmujących sprawy utrzymania czystości i porządku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

(3) upoważnienia Burmistrza Wołomina do zawarcia umowy na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.