XVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 28 stycznia 2016 roku

 

 

 Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie dn.: 17 grudnia 2015 r.;

30 grudnia 2015r; 11 stycznia 2016r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5 Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego powyżej 500 000 zł. ;

(2) przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu pomiędzy ul. Legionów, Wileńską, 6-go września i Żelazną;

(3) zbycia nieruchomości;

(4) zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE;

(5) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym;

(6) nabycia nieruchomości;

(7) zmiany uchwały RM w Wołominie Nr XIII-134/2015;

(8) zmiany uchwały RM w Wołominie Nr XI-102/2015;

(9) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

(10) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

(11) kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2016/2017;

(12) kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017;

(13) kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017;

(14) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

(15) przyjęcia do realizacji „Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2016”;

(16) przyjęcia do realizacji Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020;

(17) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.;

(18) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina;

(19) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina;

(20) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2016;

(21) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024.


9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty