XXII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 19 maja 2016 roku

 

Porządek obrad:

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5 Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2016r.;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024;

(3) współdziałania międzygminnego w zakresie postępowania na zakup przezroczystych urn wyborczych;

(4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu;

(5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MSPZOZ Nr 1 w Wołominie;

(6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MSPZOZ Nr 2 w Wołominie;

(7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OPiTU SPZOZ w Wołominie;

(8) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 1 roku;

(9) uchylenia uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina ws. zbycia nieruchomości;\

(10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(11) zajęcia stanowiska w spr. zadania inwestycyjnego dot. wykonania dokumentacji i budowy ul. Kasztanowej oraz Ciasnej w Nowych Lipinach;

(12) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

(13) Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025r;

(14) odwołania członka Komisji Finansów Gminnych;

(15) powołania członka Komisji Finansów Gminnych;

9. Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w WołominieLeszek Czarzasty