XLI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 7 września 2017 roku

 Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z 12.06.2017r i 29.06.2017 r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.


8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2017;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026;

(3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(4) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

(5) zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016-2021;

(6) nabycia nieruchomości;

(7) nabycia nieruchomości;

(8) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(9) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat;

(10) zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(11) udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;

(12) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(13) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(14) utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania;

(15) pozostawienia skargi bez rozpoznania;

(16) zmiany uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie;


9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Leszek Czarzasty