Zgodnie z art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-3ae, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3,

2)statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust 2.


W związku z powyższym zaktualizowana podstawowa kwota dotacji udzielana przez Gminę Wołomin w 2017 r. wynosi dla:

1) przedszkoli – 7 890,72 zł (657,56 zł miesięcznie na jedno dziecko),

2) dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – 6 689,91 zł (557,49 zł miesięcznie na jedno dziecko).


Statystyczna liczba wychowanków i uczniów w przedszkolach i szkołach, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Wołomin, wynosi odpowiednio 1 068 i 137.