L Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 28 marca 2018 roku


 Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7.03.2018r

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

(4) podziału Gminy Wołomin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

wyborczym;

(5) nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin;

(6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie – etap I;

(7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Lipińskiej, Sikorskiego i Teligi w Wołominie;

(8) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy;

(9) określenia górnej stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wołomin;

(10) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

(11) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2018 r.;

(12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;

(13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(15) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

(16) zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

(17) nadania nazwy pasażowi;

(18) nadania nazwy stadionowi;

(19) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina;

(20) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina;

9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty