XXII sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023

 odbyła się w dniu 27 lipca 2020 roku  

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

 6. Raport o stanie Gminy Wołomin za 2019 rok:

  - Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2019 rok;

  - Debata nad raportem;

  - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania (1)

 7. Po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2019 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin;

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 r.

  - opinią Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za 2019r.;

  - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2019 rok;

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;

podjęcie uchwał w sprawie:

(2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;

(3) udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2019 rok;

(5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2020-2034;

(6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(7) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

(8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

(9) przyjęcia od Miasta Kobyłka zadania publicznego;

(10) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

(11) nadania nazwy odcinkowi drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Wołomin;

(12) rozpatrzenia skargi;

(13) rozpatrzenia skargi;

(14) zmiany uchwały Nr XX-32/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami;

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;

11. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.

12. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowań oraz nagranie z obrad dostepne są na stronie:

http://wolomin.esesja.pl/posiedzenie/50427e53-42a3-4