• Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 47,95%

  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodamiinnych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2,34%