Zamknij okno Drukuj dokument

XXII sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

 6. Raport o stanie Gminy Wołomin za 2019 rok:

  - Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2019 rok;

  - Debata nad raportem;

  - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania (1)

 7. Po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2019 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin;

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 r.

  - opinią Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za 2019r.;

  - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2019 rok;

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;

podjęcie uchwał w sprawie:

(2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;

(3) udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2019 rok;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2019 rok;

(5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2020-2034;

(6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(7) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

(8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

(9) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin;

(10) przyjęcia od Miasta Kobyłka zadania publicznego;

(11) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

9. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami;

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;

11. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.

12. Zamknięcie obrad.


XXII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018 – 2023

odbędzie się dnia 27 lipca 2020 roku / poniedziałek / o godz. 9:00

w sali konferencyjnej ( nr 106 ) Urzędu Miejskiego w Wołominie,

ul. Ogrodowa 4

Projekty uchwał oraz inne dokumenty dotyczace sesji dostępne są na stronie internetowej:


http://wolomin.esesja.pl/posiedzenie/50427e53-42a3-4

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Żak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Żak
Data wprowadzenia:2020-07-13 14:32:25
Opublikował:Elżbieta Żak
Data publikacji:2020-07-13 14:39:23
Ostatnia zmiana:2020-07-13 14:43:10
Ilość wyświetleń:11