OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz.52 ) Rada Miejska w Wołominie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników:


 • do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 • do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 • do Sądu Rejonowego w Wołominie.


Ławnikiem MOŻE BYĆ wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych;

Ławnikiem NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni rady gminy, powiatu i województwa;

 10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie;

Prawo do zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników mają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy dokonującej wyboru.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Wołominie zgodnie z art. 162 § 1 wyżej cytowanej ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku, na karcie zgłoszenia (wg. wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy załączyć:

 1. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );

 3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );

 4. oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );

 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ( dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia );

 6. W przypadku zgłaszania kandydata na ławnika przez co najmniej 50 obywateli gminy należy dołączyć listę osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię ( imiona ), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba wymieniona na liście jako pierwsza;

 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji ( dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia );


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie

pok. 103 Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4

lub telefonując pod Nr 22 763-30-25.


Druki można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Rady Miejskiej w Wołominie – zakładka: WYBORY ŁAWNIUKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH KADENCJA 2020-2023 lub w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie, pok. 103 Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4.Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów na ławników (wraz z kompletem dokumentów ) należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 103 lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie z dopiskiem na kopercie: „kandydat na ławnika” (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. W związku z tym, że dzień 29 i 30 czerwca 2019 roku są dniami wolnymi od pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołominie, ostatnim dniem na złożenie zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem dokumentów jest piątek 28 czerwca 2019 roku do godz. 14:00)
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Wołominie

/-/ Marek Górski