Z dniem 1 marca 2019 roku weszło w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Zgodnie z tym aktem, jrżeli procedura konkursowa rozpoczęta została przed 1 marca 2019 r. to  Zleceniobiorca składa sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonywania zadania publicznego, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)