XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 18 maja 2017 roku

 

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30.03.2017 i 12.04.2017r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin;

(2) wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołomin na rzecz Skarbu Państwa pod budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

(3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Czarna, Helenów i Wołomin;

(4) przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami: Zieloną, Legionów i sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych;

(5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie w granicach terenu AUCP 1;

(6) zmiany uchwały nr XXXIII-18/2017 dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030;

(7) zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin;

(8) programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

(9) programu wspierania rodziny;

(10) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZ nr 1 w Wołominie;

(11) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZ nr 2 w Wołominie;

(12) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZ nr 1 w Wołominie;

(13) zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

(14) zmiany uchwały dot. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania;

(15) nadania pierwszego statutu publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołominie;

(16) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie w szkołę ośmioletnią;

(17) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie w szkołę ośmioletnią;

(18) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu w szkołę ośmioletnią;

(19) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zagościńcu w szkołę ośmioletnią;

(20) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Majdanie z siedzibą w Leśniakowiźnie w szkołę ośmioletnią;

(21) przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Wołominie w ośmioletnią szkołę podstawową;

(22) przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie w ośmioletnią szkołę podstawową;

(23) przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie w ośmioletnią szkołę podstawową;

(24) przekształcenia Zespołu Szkół w Duczkach w ośmioletnią szkołę podstawową;

(25) przekształcenia Zespołu Szkół w Ossowie w ośmioletnią szkołę podstawową;

(26) przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnej w ośmioletnią szkołę podstawową;

(27) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie;

(28) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 rok;

(29) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026

(30) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(31) sprzedaży nieruchomości lokalowej;

(32) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat;

(33-39) sprzedaży nieruchomości ;

(40) nawiązaniu współpracy partnerskiej z Miastem Derventa w Bośni i Hercegowinie;

(41) przejecia zadania publicznego od Miasta i gminy Radzymin z zakresu kultury fizycznej

9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty