XL Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 roku

 

Porządek obrad :

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2017r., 18 maja 2017r. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 4. Informacja Komisji Rady o pracy miedzy sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

 7. Po zapoznaniu się z:

  - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2016 rok;

  - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok;

  - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 r.

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2016r.;

  - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2016 rok;

  - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;

podjęcie uchwał w sprawie:

(1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2016 rok ;

(2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok

(3) absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2016 rok


8. Podjęcie uchwał w sprawie:

(4) programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2017;

(5) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 1 roku;

(6) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 5 lat;

(7) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Wołomin a miastem Stołecznym Warszawa;

(8) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Wołomin a miastem Stołecznym Warszawa;

(9) rozpatrzenia skargi na Dyrektora MZDiZ;

(10) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 rok;

(11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026;

(12) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina;

(13) sprzedaży nieruchomosci lokalowej;

(14) wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego;

(15)  nadania nazwy skwerowi; 

(16) zgody na zawieranie Umów Partnerskich pomiędzy Gminą Wołomin, a innymi Gminami działajacymi w ramach ZIT WOF;

(17) zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Wołominie;


9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;

 


                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty