XLVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 14 grudnia 2017 roku

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

5. Podjecie uchwał w sprawie:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin (1)

- Budżetu Gminy Wołomin na 2018 rok (2)

Po uprzednim:

- odczytaniu projektów uchwał (projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2018 oraz projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin został dostarczony radnym w terminie ustawowym. Treść do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

- odczytaniu opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2018 rok;

- odczytaniu opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina projekcie uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;

- przedstawieniu opinii Komisji Finansów Gminnych o przedłożonych przez Burmistrza Wołomina projektach uchwał w sprawie budżetu Gminy Wołomin na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin;

- dyskusji nad ww projektami uchwał.

6. Podjecie uchwał w sprawie:

(3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 r.;

(4) zmiany WPF na lata 2017-2026;

(5) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołomin oraz jej jednostkom organizacyjnym;

(6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego ….;

(7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną;

(8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym;

(9) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną;

(10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie

(11) regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

(12) uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie;

(13) uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

(14) wyrażenia woli wsparcia finansowego Powiatu Wołomińskiego przy realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy wołomin


7. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty