LII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 6 czerwca 2018 rokuPorządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.03.2018r. i 19.04.2018r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(3) programu rozwoju sportu;

(4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MSP ZOZ Nr 1;

(5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MSP ZOZ Nr 2;

(6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OPiTU SPZOZ;

(7) połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w zespół szkolno-przedszkolny;

(8) wyrażenia woli wsparcia finansowego OSP w Zagościńcu;

(9) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

(10) zgody na wydzierżawienie nieruchomości – ul. Kościelna;

(11) zgody na wydzierżawienie nieruchomości – ul. Warszawska;

(12) nabycia nieruchomości;

(13) zgody na najem lokalu użytkowego – ul. Legionów;

(14) zgody na najem lokalu użytkowego – ul Warszawska;

(15) przyjęcia w 2018 r. przez Gminę Wołomin zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego;

(16) nadania nazwy rondu w Majdanie;

(17) rozpatrzenia skargi na Dyrektora SP Nr 5;

(18) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;

(19) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;

(20) nadania nazwy rondu;

(21) wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Wołominie.


9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty