LVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 11 października 2018 roku .

Porządek obrad :

1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5.09.2018r.

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.

6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2029;

(3) zmiany Statutu Gminy Wołomin;

(4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie-część A;

(5) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019;

(6) programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok;

(7) zmiany uchwały dot. ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych ….;

(8) regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

(9) zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;

(10) nabycia nieruchomości;

(11) zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

(12) nabycia nieruchomości;

(13) zgody na najem lokalu użytkowego;

(14) nabycia nieruchomości;

(15) zmiany uchwały dot. użyczenia nieruchomości z dn. 21 listopada 2003 roku Nr XIII-205/2003;

(16) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

(17) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin;

(18) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielajacych schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołomin;

(19) przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt."Wigor++";

(20) przyjecia programu "Wołomińska Karta Mieszkańca";

(21) pozytywnego zaopiniaowania działań Burmistrza Wołomina dotryczących nabycia nieruchomości;

(22) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan".

9. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty