W sprawie:
prystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwowania przestrzennego gminy Wołomin

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-141/2020

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia