Data posiedzenia:
2021-10-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20.09. 2021 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30.09.2021r.
5. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2021-2036
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
4) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2027 dla spółki p.n. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1;
5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – SPZOZ w Wołominie
6) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej MSPZOZ NR 1 w Wołominie
7) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej MSPZOZ NR 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu;
8) zmiany składu Rady Społecznej MSPZOZ Nr 1;
9) zmiany składu Rady Społecznej MSPZOZ Nr 2;
10) zmiany składu Rady Społecznej OpiTU SPZOZ;
11) uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania wniosku;
12) rozpatrzenia skargi;
13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – północ;
14) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – południe;
15) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu projektowanej ulicy Wschodniej we wsi Nowe Lipiny;
16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zielonej w Wołominie;
17) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część C;
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część D;
19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część E;
20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część F;
21) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG SP. z o.o.;
22) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG SP. z o.o.;
23) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG SP. z o.o.;
24) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;
25) powierzenia zadań własnych Gminy Wołomin Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
26) przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie.
9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne sa na stronie interentowej: https://wolomin.esesja.pl/