Data posiedzenia:
2022-04-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
5. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
2) zmian w WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038;
3) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wołomin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" z siedzibą w Tłuszczu w okresie programowania 2023-2027;
4) nabycia nieruchomości - Duczki ul. Długa;
5) wyrażenia zgody na najem nieruchomości – Warszawska;
6) wyrażenia zgody na najem nieruchomości – Bohaterów Westerplatte;
7) wyrażenia zgody na najem nieruchomości – Bohaterów Westerplatte;
8) wyrażenia zgody na najem nieruchomości – Danuty Siedzikówny Inki;
9) wyrażenia zgody na najem nieruchomości – Kościelna;
10) wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości
7. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24.02.2022r.
8. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14.03.2022r.
9. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 marca 2022 r.
10. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/