Data posiedzenia:
2022-06-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie nowo powołanej radnej.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24.05.2022 r.
5. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
7. Raport o stanie Gminy Wołomin za 2021 rok:
1) Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2021 rok;
2) Debata nad raportem;
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania (1)
8. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2021 rok;
2) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok;
3) informacją o stanie mienia Gminy Wołomin;
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 r.
5) opinią Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za 2021r.;
6) opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2021 rok;
7) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;
8) podjęcie uchwał w sprawie:
1) (2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok;
2) (3) udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok;
9. Podjęcie uchwał:
1) (4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
2) (5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038;
3) (6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołomin na rok szkolny 2022/2023;
4) (7) w sprawie zmiany statutu Straży Miejskiej w Wołominie;
5) (8) w sprawie pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu zawarcie umowy najmu nieruchomości;
6) (9) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin;
7) (10) zmieniająca uchwałę w sprawie ponoszenia odpłatności za świadczenia.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/