III Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 23 grudnia 2014 roku

 

Porządek obrad:

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.


7. Podjęcie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(3) współdziałania z Gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2015r.;

(4) zmiany uchwały dot przystąpienia do Związku Miast Polskich;

(5) ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych i bieżących, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014;

(6) wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Wołomin działalności w zakresie telekomunikacji;

(7) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014 – 2020 dla PWiK w Wołominie;

(8) stanowiska dot. zaistniałej sytuacji w SKOK Wołomin;

(9) podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życia rodzin wielodzietnych;8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Informacje Przewodniczącego Rady

- zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie pism Pana Józefa Wódki

10.Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty